مهلت اعترض به برگ ارزش افزوده

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات بر ارزش افزودهمهلت اعترض به برگ ارزش افزوده
مصطفی خوش طینت پرسیده شده 7 ماه قبل
مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات بر ارزش افزوده چند روز ميباشد؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
٣٠ روز