تاریخ پلمپ دفاتر

مصطفی خوش طینت پرسیده شده 2 ماه قبل
اگر یک شرکت 27 مهر سال 1402 تاسیس شده باشد برای پلمب دفاتر باید تاریخ ماه و روز را از تاریخ تاسیس ثبت نماید یا خیر.(سال مالی در اساسنامه از اول فروردین است)