تاریخ پلمپ دفاتر

مصطفی خوش طینت پرسیده شده 4 ماه قبل
اگر یک شرکت 27 مهر سال 1402 تاسیس شده باشد برای پلمب دفاتر باید تاریخ ماه و روز را از تاریخ تاسیس ثبت نماید یا خیر.(سال مالی در اساسنامه از اول فروردین است)
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 ماه قبل
"تاریخ شروع سال مالی را از ابتدای سال وارد نمایید.در زمان پلمپ دفاتر سیستم اعلام میکند ودر آخر صفحه دفتر نوشته میشود که این دفتر مربوط به تاریخ پلمپ تا تاریخ پایان سال میباشد. "