مهلت استرداد ارزش افزوده

مصطفی خوش طینت پرسیده شده 2 ماه قبل
بابت استرداد ارزش افزوده طبق بخشنامه بايد ظرف ۳۰ روز از تاریخ درخواست بعداز رسیدگی استرداد بشود منتهي برخي منابع اينمدت را  ۳ ماه یا یک سال یا بعد از قطعی شدن ذكر نموده اند؟