مهلت استرداد ارزش افزوده

مصطفی خوش طینت پرسیده شده 7 ماه قبل
بابت استرداد ارزش افزوده طبق بخشنامه بايد ظرف ۳۰ روز از تاریخ درخواست بعداز رسیدگی استرداد بشود منتهي برخي منابع اينمدت را  ۳ ماه یا یک سال یا بعد از قطعی شدن ذكر نموده اند؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 5 ماه قبل
"بعد از قطعی شدن و پرداخت جریمه ها میتوان این مبالغ را استرداد نمود و اصل مبلغ مالیات نیز میبایست پرداخت بشود. همچنین باید درخواست استرداد ارزش افزوده را تکمیل و همراه اظهارنامه یا حداکثر 30 روز پس از آن به سازمان ارسال نماید."