نحوه محاسبه مالیات تکلیفی و جرایم مراکز درمانی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات اشخاص حقیقی - مشاغلنحوه محاسبه مالیات تکلیفی و جرایم مراکز درمانی
Naji عضو سایت پرسیده شده 3 ماه قبل
" نحوه محاسبه مالیات تکلیفی و جرایم متعلقه مراکز درمانی( تبصره6 لایحه بودجه) را توضیح بدهید.   "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
"۱۰درصددرامد پزشکان در صورت ارایه قرارداد از طرف مرکز درمانی بعنوان مالیات تکلیفی در برگ مطالبه محاسبه شود، اگر قرارداد ارایه نشد براساس عرف فی مابین پزشک و مراکز درمانی که معمولا بین ۵۰الی ۶۰درصد انجام کار برای پزشک و الیافیبرای مراکز درمانی است می توان نسبت به محاسبه درآمد پزشکان اقدام و برگ مطالبه صادرنمود. برای سال ۹۸مشمول جریمه ۱۹۹ نمی باشد ولی برای سالهای ۹۹و۱۴۰۰مشمول جرایم ماده ۱۹۹و دیرکرد می شود و باید محاسبه بشود. ضمنا طبق بند ز تبصره ۱۲قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تاپایان اسفند جاری مهلت رسیدگی به مراکز درمانی را دارید. "