روش های ارسال صورتحساب

Naji عضو سایت پرسیده شده 2 هفته قبل
روش های ارسال صورتحساب را نام ببرید و هر کدام را توضیح دهید.
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
"سه روش برای ارسال صورت‌حساب وجود دارد: 1 . توسط مؤدی 2 . توسط شرکت معتمد/ سامانه‌های دولتی – با کلید مؤدی 3 . توسط شرکت معتمد / سامانه‌های دولتی – با کلید شرکت معتمد/سامانه‌های دولتی"