1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 هفته قبل
"سه روش برای ارسال صورت‌حساب وجود دارد: 1 . توسط مؤدی 2 . توسط شرکت معتمد/ سامانه‌های دولتی – با کلید مؤدی 3 . توسط شرکت معتمد / سامانه‌های دولتی – با کلید شرکت معتمد/سامانه‌های دولتی"