صدور فاکتور شخص حقیقی

Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
برای صدور فاکتور یک شخص حقیقی در سامانه مودیان چطور میتوان مشخص نمود که فاکتور برای کدام پرونده ی شخص صادر بشود؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
صورت حساب نوع دوم را انتخاب نموده و باید کد اقتصادی پرونده مذکور را ثبت کنید تا فاکتور جدید ارسال نمایید.