تعیین گروه فروشگاه های افق کوروش

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیتعیین گروه فروشگاه های افق کوروش
Naji عضو سایت پرسیده شده 3 هفته قبل
فروشگاه های افق کوروش که در سطح شهرستان ها فعالیت دارند مشمول گروه اول ماده ۹۵ هستند یانه؟
6 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 هفته قبل
بنا به کارمزد دریافتی گروه بندی میشوند.(سال اول ۳)
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 هفته قبل
شعبه ای از فروشگاه زنجیره ای هستند که باید در مرکز اصلی شرکت رسیدگی بشه و مشمول ارزش افزوده.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 هفته قبل
سلام کلا فروشگاه هایزنجیره ای مشمول گروه یک هستند.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 هفته قبل
به شرطی که مجوز از وزارت خانه ذی ربط داشته باشن اگه از اصناف مجوز بگیرن(پروانه کسب) طبق حجم فعالیت ممکنه گروه ۳ یا ۲یا۱ طبقه بندی بشن فقط شرکت مادر به لحاظ اینکه دارای مجوز است گروه یک می باشد در واقع استدلال من اینه فروشگاه‌های سطح شهرها مثل افق کوروش چون فقط کارمزد می گیرن از درصدی از فروش به همین میزان مشمول مالیات میشن و مالیات شعبه اصلی وسایر شعب یکجا در تهران فکر کنم رسیدگی میشه.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 هفته قبل
"رسیدگی براساس دفاتر و اسناد و مدارک میباشد و مشمول ارزش افزوده به میزان کارمزد دریافتی تمام نمایندگیها و شعبات فروشگاه های زنجیره ای جدا از اینکه مجوز از شرکت مادر دارند برای فعالیت حتما باید از امور صنفی محلفعالیت در همان دسته فعالیتی پروانه کسب دریافت نمایند و فقط با مجوز شرکت مادر نمیتوانند فعالیت کنند از آنجایی که شعبه شرکت مادر هستند باید دفاتر داشته باشند و ضریب سود فعالیتی این دسته از مودیان در صورت عدم انجام تکالیف قانونی و ارایه دفاتر ۵۰درصد نسبت به کارمزد دریافتی میباشد. "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 هفته قبل
"شماره: 200/99/60 تاریخ: 1399/08/14 اصلاح مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاهای مستقیم مصوب 1394/04/31 پیرو بخشنامه هایشماره 200/96/72 مورخ 1396/05/25 و 200/96/41 مورخ1396/03/20 و 200/94/118 مورخ 1394/12/09 موضوع ابلاغ آیین نامهاجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 و اصلاحیه های آن، بر اساس پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مواد 2 و 3 آیین نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح و برای اجراء ابلاغ میگردد. 1- ماده (2) آیین‌نامه و تبصره‌های آن حذف و متن ذیل جایگزین آن شود: ماده 2- صاحبان مشاغل براساس شاخص‌ها و معیارهایی از قبیل نوع و حجم فعالیت به شرح ذیل گروه‌بندی می‌شوند: 1- گروه اول; 2- گروه دوم; 3- گروه سوم. الف- گروه اول: اشخاص ذیل از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین نامه جزو مودیان گروه اول محسوب می‌شوند: 1- کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان. 2-صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه یا مراجع ذیربط. 3-صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر. 4- صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، درمانگاهها ،کلینیک های تخصصی. 5- صاحبان مشاغل صرافی. 6- صاحبان فروشگاه‌های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه و یا مراجع ذیربط. 7-صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک وطراحی سیستم. 8-صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری. 9- سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی ( فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) براساس اظهارنامه مالیاتی عملکرد دوسال قبل (اظهارنامه تسلیمی خردادماه هر سال مبنای تعیین گروه بندی سال بعد از تسلیم اظهار نامه عملکرد می‌باشد. به عنوان مثالمبلغ فروش و سایر درآمدهای مندرج در اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1397 مبنای گروه‌بندی سال 1399 می‌باشد) یا آخرین درآمدقطعی شده( فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) آن‌ها بیش از مبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریال باشد. (مشروط به ابلاغ برگ قطعیحداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مودی یا نماینده قانونی وی.) ب- گروه دوم: سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی (فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) دوسال قبل آنها و یا آخرین درآمد قطعیشده آنها( فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) بیش از هجده میلیارد ریال و مساوی یا کمتر ازمبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریالباشد. (مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مودی یا نماینده قانونی وی.) ج: گروه سوم: صاحبان مشاغلی که در گروه های اول و دوم قرار نمی‌گیرند جزو گروه سوم محسوب می‌شوند. تبصره 1- سازمان می تواند در صورت تشخیص ضرورت تاپایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به گروه اول براساس نوعفعالیت را تهیه و از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و یا از طریق تشکل‌های صنفی وحرفه‌ای ذی‌ربط به مودیان مالیاتی اعلام ‌‌نماید. مودیان اخیرالذکر از ابتدای سال مالیاتی بعد از اعلام مکلف به اجرای تکالیف تعیین شدهمربوط به گروه اول خواهند بود. تبصره2 - در مواردی که مودیان صرفا به فعالیت ارائه خدمت اشتغال داشته باشند، پنجاه درصد ( 50%) نصاب‌های تعیین شده مبنایگروه بندی می‌باشد. تبصره3 - در مشاغل مشارکتی اعم از اختیاری یا قهری، درآمد ابرازی و یا قطعی شده مشارکت ملاک عمل می‌باشد. تبصره4 - صاحبان مشاغل و حرف موضوع این آیین‌نامه در اولین سال ایجاد(تأسیس) به استثناء مودیانی که به واسطه موضوع فعالیتجزو گروه اول طبقه‌بندی شده اند، جزو گروه سوم محسوب و از سال سوم فعالیت به بعد می بایست بر اساس نصاب‌های مقرر طبقه بندیشده و نسبت به انجام تکالیف قانونی عمل نمایند. تبصره 5-تسلیم اظهارنامه گروه‌های بالاتر توسط صاحبان مشاغلی که در گروه های پایین‌تر قرار دارند (صاحبان مشاغل گروه سوماظهارنامه گروه اول یا دوم ارائه نمایند یا صاحبان مشاغل گروه دوم اظهارنامه گروه اول تسلیم نمایند) منعی ندارد، لکن صرف انجام اینامر مودی را در گروه های بالاتر قرار نخواهد داد. 2- در ماده 3 آیین‌نامه عبارت ""فرم اظهارنامه‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل (گروه‌های اول،دوم و سوم) موضوعاین آیین نامه باید حداقل شامل موارد زیر باشد:"" جایگزین عبارت قبلی صدر ماده 3 آیین نامه اجرایی یادشده می گردد. همچنینعبارت ""اشخاص حقوقیو"" ذیل ماده 3 قبل ازعبارت ""گروه اول:"" و نیز در تبصره این ماده قبل از عبارت ""صاحبان مشاغل"" اضافه میشود. مفاد تغییرات فوق از عملکرد سال 1400 (1400/1/1) اجرایی می‌باشد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی گروه بندی ماده 95 فروشگاه های زنجیره ای دارای مجوز رو از نظر نوع شغل گروه اول محسوب میکنه "