معافیت افراد معلول

Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
ایا افراد معلول از پرداخت مالیات حقوق معاف هستند یا خیر؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"قانون حمایت از معلولین و آیین نامه اجرایی آن ناظر بر معافیت ٥٠ درصدى حقوق یکى از اولیاء معلول است و معافیت به خود معلولتعلق نمى گیرد و چنانچه معلولى توان کارکردن داشته باشد پس نیازى به نگهدارى وى توسط اولیاء نیست بنابراین هیچگونه معافیتى براىشخص معلولى که در استخدام دستگاه دیگر است و یکى از اولیاء وى نیز کارمند باشند پیش بینى نشده است درتبصره ماده ٤ آیین نامه اجرایی مربوطه نیز معافیت مختص شخص مشمول ( یکى از اولیاء) بیان شده است نه شخص معلول ."