کارمزد برداشتی توسط بانک

Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
"یه ضمانت نامه پیش پرداخت دریافت شده، مبلغ ضمانت نامه اشتباه توسط کارفرما اعلام شده است و دو روز از صدور آن میگذرد در صورتی که بانک ضمانت نامه را ابطال نماید تکلیف کارمزدی که برداشت شده است چه میشود؟ "
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 ماه قبل
کارمزدی که برداشته شده راعودت نمیدهند لیکن سپرده را آزاد می کنند.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 ماه قبل
معمولا یک ماه کارمزد از تاریخ ابطال ضمانتنامه کسر می کنن و الباقی کارمزد کسر شده رو مسترد می کنند.