مشمولیت مالیات انتقال عرصه و عیان

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیمشمولیت مالیات انتقال عرصه و عیان
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 هفته قبل
" آیا نقل و انتقال عرصه و اعیان یک شخص حقیقی به شخص حقوقی که مالک همان یه نفر باشد مشمول مالیات نقل و انتقال خواهد شد؟"
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
بله مشمول میشود.