"اینتاکد انواع نوار خام و کاست ویدیو و انواع فیلم های عکاسی و داروی ظهور آنها-عمده فروشی (وارداتی)"

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اظهارنامه مالیاتی“اینتاکد انواع نوار خام و کاست ویدیو و انواع فیلم های عکاسی و داروی ظهور آنها-عمده فروشی (وارداتی)”
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
"اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع نوار خام و کاست ویدیو و انواع فیلم های عکاسی و داروی ظهور آنها-عمده فروشی (وارداتی) در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟"