صدور اشتباه نوع صورتحساب

Naji عضو سایت پرسیده شده 2 هفته قبل
در صورتیکه خریدار فعال اقتصادی باشد، لیکن فروشنده، صورتحساب نوع دوم صادر نماید، تکلیف اعتبار مالیاتی خریدار چیست؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
خریدار جهت بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی، باید از فروشنده درخواست کند که ضمن ابطال صورتحساب صادره الکترونیکی نوع دوم، نسبت به صدور ثبت صورتحساب الکترونیکی نوع اول در سامانه مودیان اقدام نماید.