1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
" سازمان میتواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مؤدیان اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان ارائه آموزش و مشاوره های فنی و غیرمالیاتی به مؤدیان پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مؤدیان و دریافت استعلامهای موردنیاز، از جمله گزارشهای الکترونیکی پرداخت از خدمات شرکتهای ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند. شرایط نحوه انتخاب چگونگی ارتباط با سازمان و مؤدیان تعیین تعرفه ها و سایر مقررات مربوط به شرکتهای ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی براساس قوانین مربوطه به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد."