صدور برگ قطعی جدید بعد از رای هیات 251

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات اشخاص حقیقی - مشاغلصدور برگ قطعی جدید بعد از رای هیات 251
Naji عضو سایت پرسیده شده 6 ماه قبل
" مطلبی درمورد جرائم صدور برگ قطعی جدید پس از آراء شورا یا هیات ۲۵۱ وجود دارد به این صورت که پس از صدور آراء فوق بخشودگی جرائم برگ قطعی اولیه منتفی و بر اساس بخشنامه های به روز بخشودگی اعمال میگردد. اشکال این است که ممکن است از درصد بخشودگی قبل کمتر و حتی مودی بدهکار هم بشود؟آیا برای این موضوع راهکاری وجود دارد؟ "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
" بر فرض مثال پس از یک سال یا بیشتر که رای هیات ۲۵۱ مکرر به نفع مودی صادر گردید ، مودی با تصور برگشت مبلغی از مالیات بهناحق پرداخت شده ، در حال حاضر بخاطر تغییر در شرایط بخشودگی جرائم کمتر از زمان برگ قطعی اولیه نه تنها استرداد مالیاتاضافی پرداخت شده صورت نمی پذیرد یا اگر هم بپذیرد خیلی کمتر از آنچه اضافه پرداخت شده ، ممکن است بخاطر درصد پائین تربخشودگی جرائم مودی مبلغی را هم بدهکار شود. در این صورت اصولاً اعتراض و پیگیری و دوندگی موضوع بی حاصل و بدور از منطق خواهد بود."