پرداخت هر سه ماه یک بار مالیات

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات اشخاص حقوقیپرداخت هر سه ماه یک بار مالیات
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
آیا میتوان مالیات را هر سه ماه یک بار پرداخت کرد؟
4 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"طبق ماده ۱۹۰م م درصورت پرداخت پیش از سر رسید اظهارنامه مشمول یک درصد خوش حسابی برای هر ماه خواهید بود. "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
در صورتیکه مالیات در زمان ثبت اظهارنامه تقسیط شودمطابق همان باید پرداخت شود واگر در سررسید پرداخت نشود ماهیانه۲/۵درصد جریمه دیرکرد تعلق میگیرد.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"اگر منظور شما مالیات بر ارزش افزوده میباشد که بعد ارائه اظهارنامه مربوطه میتوانید فیش گرفته و پرداخت نماییداما اگر مالیات بر عملکردمنظور سوال شما است، با نامه کتبی درخواست صدور فیش علی الحساب به اداره مالیاتی مراجعه کنیدآن ها به هر مبلغی که بخواهید صادر میکنند. "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزهای معادل 1% مبلغ پرداختی به ازاء هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود (ماده 190) بنابراین مشروط به اینکه بتوانید فیش پرداخت از سازمان دریافت کنید و حتما قید شود بابت علی الحساب مالیات عملکرد. این امکان برای شما وجود دارد که هر 3 ماه اقدام به پرداخت کنید. "