الزام دانشگاه ها در ارسال گزارشات فصلی ماده 169

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: معاملات فصلی ماده ۱۶۹الزام دانشگاه ها در ارسال گزارشات فصلی ماده 169
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
آیا دانشگاه ها مشمول ارسال لیست گزارش فصلی ماده ۱۶۹ می شوند یا خیر؟(با ذکر استناد بند قانونی راهنمایی نمایید)
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
دانشگاه با توجه به اینکه یه شخص حقوقی است مشمول ارسال گزارشات فصلی میباشد.(آیین نامه تبصره ۳ماده ۱۶۹)
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
اشخاص موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی هستند.