1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
در این روش مؤدی با استفاده از نرم‌افزار حسابداری یا نرم‌افزار واسط، ارسال صورت‌حساب را به سامانه مؤدیان انجام می‌دهد.