1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
شناسه یکتای حافظه مالیاتی، یک شناسه ۶ کاراکتری و بخشی از شماره منحصر به فرد مالیاتی مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که از طریق آن برای سازمان مالیاتی محرز می سود که صورتحساب رو چه کسی، کجا و کی صادر کرده است.