قوانین مرتبط با پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیقوانین مرتبط با پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 هفته قبل
قوانین مرتبط با پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را شرح دهید؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
"دو قانون در ارتباط با پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان داریم: یکی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با ۳۰ ماده [قانون اصلی ۲۹ ماده بوده که با اضافه شدن ماده ۱۴ مکرر طی قانون تسهیل به ۳۰ ماده رسید] دیگری قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شامل ۱۰ ماده که مواد ۱ الی ۴ آن جدید و مابقی آن اضافه شده و یا الحاقی به قانون اصلی می باشد. "