مشمولیت مالیات فعالیت های معدن

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات اشخاص حقوقیمشمولیت مالیات فعالیت های معدن
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
"فروش معدن آیا مشمول مالیات مقطوع میشود یا خیر؟   "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"مالیات واگذاری امتیاز که مانند مشاغل است. "