هزینه حقوق پرسنل بیمه نشده

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات حقوقهزینه حقوق پرسنل بیمه نشده
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
تعدادی از پرسنل یه مودی در لیست بیمه نیستن اما مودی براشون لیست حقوق در سامانه رد کرده،آیا هزینه حقوق ودستمزد مربوط به پرسنل بیمه نشده به عنوان هزینه مورد قبول میباشد؟
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
بله
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
مطابق بخشنامه تبیین حسابرسی مالیاتی مواد۲۹و۴۱آیین نامه ماده۲۱۹ق.م.م کلیه هزینه های درراستای فعالیت اقتصادی مودی که متکی به مدارک مثبته ودرحدودمتعارف وفق ماده۱۴۸ق.م.م باشد ولواینکه مودی دراظهارنامه آنرا درج نکرده باشدنیز چه درمرحله رسیدگی ویادرمرحله دادرسی قابل کسرازدرآمدمشمول مالیات مودی می باشد.