امکان بخشودگی جرایم عدم ارسال معاملات فصلی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: معاملات فصلی ماده ۱۶۹امکان بخشودگی جرایم عدم ارسال معاملات فصلی
Naji عضو سایت پرسیده شده 3 ماه قبل
" جرائم معاملات فصلی سال ۹۶ برگ قطعی اش صادر شده آیا بعد از صدور برگ قطعی امکان اعتراض یا بخشودگی هست؟"
3 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
"بخشودگی جریمه در هر مرحله ای مشروط بر ثبت اطلاعات خریدوفروش در سامانه 169 امکان پذیر است. "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
"قابل بخشش است. مطابق با بند3بخشنامه "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
"به طور کل برای ماده ۱۶۹بخشودگی جرایم باید برگه قطعی صادر بشود تا واحد خدمات بتواند مبلغ آن را محاسبه نماید. شما میتوانید بخشودگی بگیرید مگر مواردی که مبالغ با اهمیت است. "