1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 هفته قبل
از تاریخ ۱/ ۵/ ۱۴۰۱ شماره اقتصادی جدید، وفق ماده ۲ دستورالعمل شماره ۵۳۲/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۲۶/ ۴/ ۱۴۰۱ ، برای هر یک از پرونده های مالیاتی ( اعم از پرونده های موجود و یا ثبت نام های جدید ) تعیین و از طریق حساب کاربری و پیامک به مودیان مربوط اعلام خواهد شد. مودیان مکلفند بر روی صورتحساب های فروش کالا و عرضه خدمات ( حسب مورد الکترونیکی یا فیزیکی ) ، قراردادها و سایر اسناد مشابهی که از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۴۰۱ ( از فصل پاییز ۱۴۰۱ و پس از آن ) صادر می کند، شماره اقتصادی اقتصادی جدید خود و خریدار و یا طرف معامله را درج نمایند.