استفاده از معافیت ماده 132 برای تعاونی روستایی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: معافیت‌های مالیاتیاستفاده از معافیت ماده 132 برای تعاونی روستایی
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 هفته قبل
شرکت تعاونی روستایی ساختمان خود را به اجاره و در اساس نامه در آمد اجاره جزء فعالیت شرکت مباشد.آیا شرکت می تواند ازمعافیت ماده 133 قانون مالیات‌ها استفاده کند؟
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
"ابلاغیه مورخ ۷/ ۱۰/ ۱۴۰۰ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی مبنی بر التزام به اجرای مفاد دادنامه وحدت رویه شماره۱۶۲۳ و ۱۶۲۴ مورخ ۷/ ۱۱/ ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ◾️موضوع : عدم امکان برخورداری درآمدهای حاصل از اجاره شرکت های تعاونی روستایی ... موضوع رای یادشده از معافیت مالیاتی "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
موارد معافیت شرکت تعاونی موضوع ماده ۱۳۳ شامل خرید از اعضا و فروش به اعضا در قالب اساسنامه شرکت در قالب موضوع ماده۸۱ قانون میباشد. هر درآمد و هزینه خارج از این موضوع مشمول معافیت نمیباشد. با رعایت موضوع ماده ۱۴۶