جرائم بیش اظهاری در ارزش افزوده

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات بر ارزش افزودهجرائم بیش اظهاری در ارزش افزوده
مصطفی خوش طینت پرسیده شده 4 ماه قبل
"شرکتی در زمينه توليد سموم كشاورزي فعاليت دارد و در اظهارنامه ارزش افزوده هر ۴ دوره ، در بخش اعتبارات خرید مشمول مالیات عددی را ثبت و درخواست استرداد داده است، گروه رسیدگی این شرکت را مشمول جرایم بیش اظهاری کردند، باتوجه به اینکه این شرکت مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست و گروهرسیدگی اعتباری هم بابت خریدهای ابرازی برای شرکت در نظر نگرفتند ، و شرکت در دفاتر خود ارزش افزوده های پرداختی را جزءهزینه های خود در نظر گرفته آیا شرکت مشمول جرایم بند ب ماده ۳۶ می باشد يا خير(با توجه به اینکه در بند ب ماده ۳۶ آمده دو برابر مالیات و عوارض پرداختنشده است در حالي که این شرکت مشمول مالیات نبوده)"
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 ماه قبل
"با توجه به ابهام موجود، میتوانید از دفتر فنی مالیاتی استعلام رفع ابهام را در این خصوص بگیرید و از دفتر فنی درخواست ارسالرونوشت به اداره امور مالیاتی نمایید. "