مدل اظهار نامه مناسب برای جایگاه های سوخت

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اظهارنامه مالیاتیمدل اظهار نامه مناسب برای جایگاه های سوخت
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
جایگاه های پمپ بنزین کدام مدل اظهارنامه ارزش افزوده بایستی ارسال کنند (اظهارنامه سوخت یا اظهارنامه عادی) با توجه به اینکه درهر دو مدل اظهارنامه مالیات ۹ درصدی نیز موجود می باشد.