پرداخت مالیات توسط شرکت خریدار ارز

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیپرداخت مالیات توسط شرکت خریدار ارز
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
"شرکتی به دلیل عدم توانایی در خرید ارز نیمایی از یک شرکت صادراتی ارز صادراتی خریده است تا بتواند واردات انجام بدهم ، با توجهبه اینکه شرکت مذکور کورتاژ خود را به این شرکت واگذار نموده و بانک نیز فعالیت مذکور را تایید کرده است آیا شرکت خریدار باید هزینهارز پروانه گمرک ویا ارزش افزوده گمرکی ثبت نماید؟ (در برگ سبز اسم شرکتی که از آن ارز خریداری شده ذکر شده است) "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"با توجه به موارد فوق، اگر هزینه گمرک و دموراژ وجود داشته باشد همان شرکت پرداخت مینماید و از شرکت خریدار استرداد مینماید. به طور کل مرسوم است برای رفع تعهد ارزی یا باید ارز را به شرکت خریدار برگرداند و یا با تهاتر واردات به بهای تمام شده به شرکت خریدار انتقال میدهد. "