رسیدگی مجدد به اعتراض برگ تشخیص مالیاتی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیرسیدگی مجدد به اعتراض برگ تشخیص مالیاتی
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
"بعد از اعتراض به برگه تشخیص ممیز قانونا تا چند روز میتواند رسیدگی مجدد نموده و نتیجه را اعلام نماید؟ "
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 ماه قبل
45 روز
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 ماه قبل
"ممیزبه هیچ عنوان بعدازصدوربرگ تشخیص حق ورودوتعدیل مالیات نداره مراجع حل اختلاف درقانون پیش بینی شده واولین مرجع حل اختلاف رئیس امورمالیاتی می باشدکه شمامی توانیدظرف ۴۵ روزازتاریخ ثبت اعتراض به ایشان مراجعه نمائید. "