ثبت سند ذخیره مالیات

Naji عضو سایت پرسیده شده 3 هفته قبل
"چگونه میتوان سند ذخیره مالیات ثبت کرد ؟ "
3 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 هفته قبل
"ذخیره ای تحت عنوان مالیات نداریم، ذخیره طبق استاندارد شماره ۴ حسابداری برای مواردی است که دارای ابهام قابل ملاحظه ای باشد شما که به سودوزیان و مالیات ابرازی خودتون شک و ابهام ندارین و صورت سودوزیان رو بدون ابهام تهیه می کنید پس ذخیره بی معناست. "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 هفته قبل
"سند حسابداری مالیات ابرازی سودوزیان بدهکار مالیات پرداختنی بستانکار زمان پرداخت: مالیات پرداختنی بدهکار بانک بستانکار اگر مالیات براساس برگ قطعی و با ابرازی متفاوت باشه مابه تفاوت رو به حساب سودوزیان انباشته میزنید. "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 هفته قبل
"باید مالیات ابرازی رو ذخیره بگیره پایان سال و در یال بعد پرداخت و در موقع رسیدگی و صدور برگ قطعی مابتفاوت هارا ثبت نمایید. قطعا مالیات ابرازی ابهام است و باید ذخیره گرفته بشود. "